Kallelse till Årsmöte för Vasaskolans föräldraförening (VAFF)

Tid: Tisdagen den 31 Augusti, kl. 19:00 – 20:00

Plats: Digitalt på Teams

Anmälan: Maila till styrelsen@vaff.se

Dagordning:

1.Val av mötesordförande 

2. Val av mötessekreterare 

3. Val av två justeringsmän 

4. Fråga om mötet blivit behörigen kallat 

5. Fastställande av dagordning 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

7. Styrelsens ekonomiska berättelse 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Valberedningen presenterar sitt förslag 

11. Val av ordförande till styrelsen 

12. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen 

13 Val av ersättare till styrelsen 

14. Val av revisor och ersättare för denne 

15. Val av valberedning 

16. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar 

17. Fastställande av årsavgift 

18. Övriga frågor 

Välkomna!

Styrelsen

Vasaskolans Föräldraförening