Årsmöte

Kallelse till Årsmöte med Vasaskolans föräldraförening (VFF)

 

Tid: Onsdagen den 6 november 2017 kl.18:30

Plats: Restaurang Guldtuppen – Vasaskolan

___________________

Förslag till dagordning:

1§                  Val av mötesordförande

2§                  Val av mötessekreterare

3§                  Val av två justeringsmän

4§                  Fråga om mötet blivit behörigen kallat

5§                  Fastställande av dagordning

6§                  Styrelsens verksamhetsberättelse

7§                  Styrelsens ekonomiska berättelse

8§                  Revisorernas berättelse

9§                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10§                Valberedningen/styrelsen presenterar sitt förslag

11§                Val av ordförande till styrelsen

12§                Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen

13§                Val av ersättare till styrelsen

14§                Val av revisor och ersättare för denne

15§                Val av valberedning

16§                Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar

17§                Fastställande av årsavgift

18§                Övriga frågor
19§                Mötets avslutat

 

Medlem som önskar få ett ärende framlagt för beslut på årsmötet skall senast 2 veckor före årsmötet skriftligen anmäla ärendet till styrelsen, dvs. senast 27 september 2017. Förslag och synpunkter skickas till epostadressen styrelsen@vaff.se.

Alla föräldrar är välkomna till årsmötet. Röstberättigade är dock enbart föräldrar/vårdnadshavare som erlagt/avser att erlägga medlemsavgift för läsåret 2015-2016. Medlemsavgiften är 150 kr per person och läsår (medlemskapet är således personligt och inte per familj). Klicka här för medlemskap.  Ju fler medlemmar föräldraföreningen har, desto starkare blir VaFF:s röst och desto mer kan vi göra för att förbättra skolgången för våra barn.

 

Kandidater till styrelsen lämnas till valberedningen, Peter Malmström och Mikael Werner. Du når dem på valberedning@vaff.se.

 

Välkomna!
Styrelsen Vasaskolans Fördäldraförening