Kallelse till VAFFs Årsmöte 14 sept 2022

Tid: Onsdagen den 14 september 2022 – kl. 19.00
Plats: Inbjudan till lokal kommer.

Anmälan: Maila till styrelsen@vaff.se

Dagordning:
1.                  Val av mötesordförande
2.                  Val av mötessekreterare
3.                  Val av två justeringsmän
4.                  Fråga om mötet blivit behörigen kallat
5.                  Fastställande av dagordning
6.                 Styrelsens verksamhetsberättelse
7.                  Styrelsens ekonomiska berättelse
8.                  Revisorernas berättelse
9.                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.                Valberedningen/styrelsen presenterar sitt förslag till nya medlemmar
11.                Val av ordförande till styrelsen
12.                Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen
13.                Val av ersättare till styrelsen
14.                Val av revisor och ersättare för denne
15.                Val av valberedning
16.                Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
17.                Fastställande av årsavgift
18.                Övriga frågor
19.                Mötets avslutas

Varmt välkomna!