Årsmöte

Kallelse till Årsmöte med Vasaskolans föräldraförening (VFF)

Tid: Måndagen den 18 september, kl 19.00

Plats: Föranmälan krävs. Anmäl genom att maila till: styrelsen@vaff.se

___________________

Förslag till dagordning:

1§                  Val av mötesordförande

2§                  Val av mötessekreterare

3§                  Val av två justeringsmän

4§                  Fråga om mötet blivit behörigen kallat

5§                  Fastställande av dagordning

6§                  Styrelsens verksamhetsberättelse

7§                  Styrelsens ekonomiska berättelse

8§                  Revisorernas berättelse

9§                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10§                Valberedningen/styrelsen presenterar sitt förslag

11§                Val av ordförande till styrelsen

12§                Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen

13§                Val av ersättare till styrelsen

14§                Val av revisor och ersättare för denne

15§                Val av valberedning

16§                Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar

17§                Fastställande av årsavgift

18§                Övriga frågor
19§                Mötets avslutat

Välkomna!
Styrelsen Vasaskolans Föräldraförening