Årsmöte 2016

Kallelse till Årsmöte för Vasaskolans föräldraförening (VFF)

 

Tid: Torsdagen den 13 Oktober 2016, kl. 19.00.

Plats: Matsalen – Vasaskolan

Förslag till dagordning:

1§                  Val av mötesordförande

2§                  Val av mötessekreterare

3§                  Val av två justeringsmän

4§                  Fråga om mötet blivit behörigen kallat

5§                  Fastställande av dagordning

6§                  Styrelsens verksamhetsberättelse

7§                  Styrelsens ekonomiska berättelse

8§                  Revisorernas berättelse

9§                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10§                Valberedningen/styrelsen presenterar sitt förslag

11§                Val av ordförande till styrelsen

12§                Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen

13§                Val av ersättare till styrelsen

14§                Val av revisor och ersättare för denne

15§                Val av valberedning

16§                Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar

17§                Fastställande av årsavgift

18§                Övriga frågor

19§                Mötet avslutas

Medlem som önskar få ett ärende framlagt för beslut på årsmötet skall senast 2 veckor före årsmötet skriftligen anmäla ärendet till styrelsen, dvs. senast 29 september 2016. Förslag och synpunkter skickas till epostadressen styrelsen@vaff.se.
Alla föräldrar är välkomna till årsmötet. Röstberättigade är dock enbart föräldrar/vårdnadshavare som erlagt medlemsavgift för läsåret 2016-2017. Medlemsavgiften är 150 kr per person och läsår (medlemskapet är således personligt och inte per familj). Klicka här för medlemskap.  Ju fler medlemmar föräldraföreningen har, desto starkare blir föräldraföreningens röst och desto mer kan vi göra för att förbättra skolgången för våra barn.

Kandidater till styrelsen lämnas till valberedningen, Peter Malmström och Mikael Werner. Du når dem på valberedning@vaff.se.

Välkomna!

Styrelsen

Vasaskolans Föräldraförening